ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM
Union Library Management
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

บุคลากร งานห้องสมุดโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

 

นายศราวุธ  กัลปดี

 รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

 

 

นายศุภวิทย์  จันทร์หอม

   ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

 

 นางอุทัยวรรณ  จันดี

   หัวหน้างานห้องสมุด

 

          นางพัชริญาพร  วรแก่นทราย                   นางธาริดา  ท่าหาญ  

             ครูช่วยงานห้องสมุด                         ครูช่วยงานห้องสมุด

 

       นางสาวนิตยา  กลิ่นแก้วนพรัตน์                                นายนิรุจน์  ยืนสุข

                  บรรณารักษ์                                            เจ้าหน้าเทคโนโลยีงานห้องสมุด

 

 

 

   


 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright 2018. All Rights Reserved.